Trang chủ  »  GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Công văn số 685/SGDĐT-ĐANN V/v tổ chức thực hành cho giáo viên tiếng Anh

Thực hiện chương trình khóa bồi dưỡng phương pháp sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên tiếng Anh, phục vụ thay sách giáo khoa của các bậc học, trong đó có nội dung thực hành tại các trường phổ thông có dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm....

Công văn số:673/SGDĐT-ĐANN V/v bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh

Ngày 18/8/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 595, 597 về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 trong đó có khóa bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phục vụ thay sách giáo khoa cho đối tượng là giáo viên tiếng Anh đã đạt chuẩn năng lực của các cấp học.

Công văn số: 642/SGDĐT V/v: Cấp phát phao cứu sinh dự trữ quốc gia

Thực hiện Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cấp phát hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tiến hành cấp phát như sau:...

Công văn số: 638/SGDĐT-GDTH V/v Tập huấn ra đề kiểm tra định kì cấp Tiểu học.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018; nhằm nâng cao năng lực cho CBQL và giáo viên về đánh giá học sinh theo TT22/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình tổ chức chuyên đề “ Thiết kế bài kiểm tra định kỳ theo TT22/2016”; Giảng viên là các Chuyên viên Chính Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Công văn số: 528/SGDĐT-GDTH /v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2017-2018 cấp Tiểu học

Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017-2018; Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngàỵ 28 tháng 7 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và GDTX; Căn cứ vào Hướng dẫn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học, Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp Tiểu học như sau:...

Công văn số: 519/SGDĐT-GDTH V/v triển khai Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe cho học sinh Tiểu học và Mầm non tỉnh Thái Bình

tạo về việc triển khai Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, tặng sản phẩm sữa Cô gái Hà Lan cao khỏe cho học sinh Tiểu học và Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các trường Tiểu học, trường mầm non (đơn vị được lựa chọn tổ chức chương trình và phát sữa miễn phí) theo nội dung cụ thể như sau:...l
Trang:  1  2  3  4 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE