Trang chủ  »  GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Công văn số 566/SGDĐT-GDTX V/v hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GDĐT và UBND tỉnh, để việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 (sau đây gọi là Tuần lễ) có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị cơ sở phối họp với hội khuyến học và các đơn vị có liên quan báo cáo với UBND huyện, thành phố, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Công văn số: 558/SGDĐT-GDTX V/v tập huấn về quy định chuẩn kiến thức kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX, Sở GDĐT tổ chức tập huấn về quy định chuẩn kiến thức kỹ năng sử dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT...

Công văn Số: 513/SGDĐT-GDTX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; ...

Công văn số: 488/SGDĐT-GDTX V/v tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017- Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX và Tập huấn công tác quản lý chuyên môn về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT...
Trang:  1  2 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE