GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Công văn số 566/SGDĐT-GDTX V/v hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Ngày cập nhật: 11/09/2017

    Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GDĐT và UBND tỉnh, để việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 (sau đây gọi là Tuần lễ) có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị cơ sở phối họp với hội khuyến học và các đơn vị có liên quan báo cáo với UBND huyện, thành phố, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:
Chi tiết công văn xem tại đây
Phòng GDTX
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE