Trang chủ  »  GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

Công văn số: 789/SGDĐT V/v Báo cáo hoạt động về công tác tư vấn du học

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2012/NĐ-CP; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo;...

Quyết định số: 298/QĐ-SGDĐT V/v đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học

Căn cứ quy định tại Chương VIII Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngàv 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Căn cứ công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc quản lý hoạt độnơ kinh doanh dịch vụ tư vân du học; Căn cứ Quyết định so 1336/ỌĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh Thái Bình vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, tô chức bộ máv của Sở GD&ĐT Thái Bình; Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở GD&ĐT ;

Công văn số: 92A/SGDĐT- GDCN V/v tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ờ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện công văn số 370/BGDĐT-ĐTVNN ngày 09/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và công dân Việt Nam đi học tập ở nước ngoài, Sở GDĐT Thái Bình hướng dẫn các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Thái Bình cụ thể như sau:...

Công văn số: 415/SGDĐT-GDCN V/v đẩy mạnh công tác NCKH năm học 2017-2018

Thực hiện công văn số 343/SKHCN-KHTC ngày 23/6/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018; để đẩy mạnh hơn nữa phong trào tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục năm học 2017- 2018 và các năm tiếp theo; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện tốt những việc sau:...
Trang:  1  2  3 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE