GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Quyết định số: 298/QĐ-SGDĐT V/v đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học

Ngày cập nhật: 18/09/2017

    Căn cứ quy định tại Chương VIII Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngàv 21/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; Căn cứ công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc quản lý hoạt độnơ kinh doanh dịch vụ tư vân du học; Căn cứ Quyết định so 1336/ỌĐ-UBND ngày 27/6/2013 của UBND tỉnh Thái Bình vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn, tô chức bộ máv của Sở GD&ĐT Thái Bình; Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở GD&ĐT ;
Chi tiết nội dung xem tại đây
Phòng GDCN
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE