Trang chủ  »  KHẢO THÍ VÀ QL CL GIÁO DỤC

Công văn số: 620/SGDĐT V/v hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT như sau:

Công văn số 619/SGDĐT-KTQLCLGD v/v hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2017-2018

Căn cứ kể hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS như sau:

Công văn số: 618/SGDĐT-KTQLCLGD v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định CLGD năm học 2017-2018

Căn cứ Công văn số 4378/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017-2018; Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 cua Uy ban nhân dân tỉnh vê ban hành khung Kế hoạch thời gian nam học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối vói công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) như sau:
Trang:  1  2  3  4  5 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE