THANH TRA SỞ
Kế hoạch 460/KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Kiểm tra công vụ năm 2017

Ngày cập nhật: 13/09/2017

    Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; ...
Chi tiết Kế hoạch xem tại đây
Thanh tra Sở
 
  • ẢNH HOẠT ĐỘNG
  • LIÊN KẾT WEBSITE